Общи условия за ползване на сайта www.7777.bg

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на сайта www.7777.bg, създаден във връзка с провеждане на лотарийна игра „Национална лотария”,  урежда отношенията между всяко физическо лице, от една страна и от друга страна „Ню геймс” ООД, град София, което притежава правата за реализиране на същите. 

/2/ Играта „Национална лотария” се провежда съгласно „Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария, утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № И-1604/11.06.2013 г. и съгласно Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартна игра № И – 1604/17.06.2013 г.
/3/ Съгласно чл.15 и сл. от посочените в предходната алинея Правила за организиране на играта „Национална лотария” в нейната разновидност, всеки участник, получил печалба „Участие в жребий"  на лицевата страна на лотарийния му билет, може да извърши регистрация за участие в рамките на посочения жребий/теглене, чрез въвеждане в сайта www.7777.bg на изписания уникален номер на печалбата.
/4/ Настоящите Общи условия регламентират и правата и задълженията на страните при ползване на информационните ресурси на уебсайта www.7777.bg и достъпните чрез него услуги, свързани с играта „Национална лотария”.

Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази, ще имат следното значение:
1. „Сайтът” е уеб сайтът www.7777.bg , даващ възможност на потребителите да получават достъп до информация или да ползват услуги чрез хипервръзки към ресурси, инсталирани не само на сървъра, собственост на „Ню геймс” ООД, град София. 
2. „Администраторът” е „Ню геймс” ООД, град София, който притежава правата за администриране на сайта www.7777.bg.
3. „Потребител” e всяко физическо лице, участник в лотарийна игра „Национална лотария”, включително търговецът по смисъла на т.7 от настоящия член, което посредством Интернет ползва информационни ресурси и услуги на сайта www.7777.bg. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Потребителят се ползва от всички права и изпълнява всички задължения, с изключение на тези, предвидени за регистрираните потребители. 
4. „Регистриран потребител” e всяко физическо лице, участник в лотарийна игра „Национална лотария”, включително търговецът по смисъла на т.7 от настоящия член, което ползва предоставяните на сайта информационни ресурси и услуги, след като е получило потвърждение от Администратора, че попълнената от него регистрационна форма е приета и е получило идентификация чрез потребителско име и парола за достъп. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Регистрираният потребител се ползва от правата и изпълнява задълженията, предвидени и за лицата по т.3.
5. „Услуга” е предоставена на Сайта възможност потребителите да ползват безвъзмездно информационния ресурс по отношение на играта „Национална лотария” и да регистрират своите печеливши билети за участие в тегленето на печалбите в рамките на ТВ играта чрез въвеждане на уникалния им код.
6. „Билет” е лотариен билет, ценна книга на приносител, отпечатана по реда на чл.37, ал.4 от Закона за хазарта, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книги, която се разпространява от организатора на лотарийна игра „Национална лотария” - „Ню геймс” ООД, съгласно Разрешение на ДКХ, във връзка с която игра се утвърждават настоящите Общи условия за ползване на сайта www.7777.bg.
7. „Търговец” е лице, получило от организатора „Ню геймс” ООД талон в рамките на възникнало помежду им правоотношение относно различни форми на партньорство по доставката на билетите, който талон дава възможност на търговеца да участва в лотарийната игра само по отношение на допълнителния награден фонд .
8. Специален втори шанс е възможността на потребителя да се включи в разпределението на парични печалби и предметни награди от допълнителния награден фонд, чрез уникалния номер, отпечатан в зоната за изтриване на лицевата част на закупения от него билет.
9.„Тегления на печалбите” или „Жребий” е процедурата по определяне на печелившите участници в играта „Национална лотария”, осъществяваща се публично, на случаен принцип, в която участват регистрирани потребители, притежаващи билети с печалба „Участие в жребия за Сделка или не” или „Участие в жребиите за ТВ игри”. Печелившите участници се избират на случаен принцип по реда на чл.17 от Правила за организиране на играта, утвърдени от ДКХ , което предполага личното им присъствие в студиото на съответната телевизионна игра.

Чл.3. Сайтът може да се ползва от потребител, приел настоящите Общи условия. Всяко отваряне на страница на сайта има значение на изявление за приемане на настоящите Общи условия и поемане на задължение за спазването им.

Чл.4. /1/ За начален момент на ползването на сайта се счита влизането на потребителя на електронен адрес www.7777.bg, в това число от момента на зареждането на началната страница.
/2/ За краен момент на ползването на сайта (напускане на сайта) се счита този, в който потребителят е затворил всички ползвани от него страници на сайта.
/3/ Общите условия имат действие за потребителите от началния до крайния момент на ползване на сайта.
/4/ В случай, че услугата може да се ползва без да налага присъствие в реално време на регистрирания потребител в сайта, Общите условия имат действие за него и в периода на ползването й.

Чл.5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Администратора.
/2/ Потребителите имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложението не обвързва Администратора.
/3/ Администраторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия. Същите се считат за съобщени на потребителите/участниците от момента на обявяването им на сайта. 
/4/ Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта. Същите обвързват потребителите с приемането им по начините, посочени по - горе. 
/5/ Измененията и допълненията на Общите условия нямат сила за потребител, ако последният уведоми писмено Администратора, че отказва да ги приеме. Отказът следва да бъде съобщен на Администратора в тридневен срок от обявяването на измененията и допълненията. 

ІІ. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл.6. /1/ Потребителят осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта. 
/2/ Администраторът не носи отговорност при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради причина, стояща извън самия Администратор. 

Чл.7. При ползването на сайта и услугите в него потребителят е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.

Чл.8. Потребителят се задължава да не извършва такива действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта в това число, но не само намеса в сървъра или мрежата, свързана със сървъра или сайта. 

Чл.9. /1/ Потребителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи:
- национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост; 
- обида и/или клевета срещу кое да е лице; 
- заплаха за живота и неприкосновеността на личността; 
- призоваване към извършване на престъпление; 
- призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление; 
- рекламно послание с комерсиална цел; 
- класифицирана или друга защитена информация; 
- предложение за сключване на търговски сделки; 
- информация относно личния живот на трети лица; 
- порнография и/или имащо педофилска насоченост; 
- каквато и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави; 

/2/ При неизпълнение на задължението по предходната алинея Администраторът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите или сайта. Критериите за преценка на изявлението се определят по свободната преценка на Администратора.
/3/ Администраторът не носи отговорност към потребителите за изявленията на недобросъвестния потребител и тяхното публикуване в сайта.

ІІІ. АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Чл.10. /1/ Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, компютърни програми (софтуер), бази данни, текст, рисунки, графики, информация, както и правата върху тях, са изключително притежание на Администратора и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са защитени от същия. 
/2/ Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част, или цялото съдържание на сайта. 
/3/ Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.

Чл.11. /1/ Потребителят се съгласява и отстъпва безвъзмездно на Администратора правото на изключително използване на информацията, която е публикувал на сайта, включително и в случаите, когато същата представлява обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.
/2/ Администраторът придобива всички правомощия, произтичащи от предоставеното му право на изключително използване и ги упражнява в рамките на закона.

ІV. ПРАВОМОЩИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

Чл.12. /1/ Администраторът има право:
1. по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуга, в това число и клиентска услуга, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение; 
2. дa ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги/клиентски услуги за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение; 
3. да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация, в това число и информация, публикувана от потребител, която противоречи на Общите условия. Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Администратора самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Администратора; 
4. да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия; 
5. да използва предоставените от потребителя при регистрацията му данни по начин, указан в тези Общи условия;
6. да изпраща електронни съобщения на регистрираните потребители при условията на настоящите Общи условия. 

/2/ При осъществяване на правата по предходната алинея Администраторът не носи отговорност спрямо потребителите/регистрираните потребители.

Чл.13. Администраторът има право да запазва информация, публикувана на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Администратора.

Чл.14. Администраторът не носи отговорност:
1. в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;
2. за съдържанието на публикуваната от потребителите информация, в това число за достоверността на личните данни;
3. в случаите, когато публикуваната от потребителите информация нарушава права на трети лица;
4. за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;
5. за поведението на потребител при ползването на сайта или услугите/клиентските услуги;
6. ако трето лице ползва личните данни на регистриралия се потребител с или без негово съгласие;
7. ако трето лице ползва за достъп до услугите телефонния номер на регистрирания потребител с или без негово съгласие.

V. ЛИЧНИ ДАННИ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл.15. /1/ Ползването на сайта и регистрацията в него е доброволно.
/2/ Потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично. Спрямо Администратора се счита, че регистрацията е извършена лично.
/3/ Регистрацията за участие в тегленето на печалбите от основния награден фонд или от допълнителния награден фонд на „Специален втори шанс”, се извършва чрез предоставяне личните данни на потребителя, включително неговия телефонен номер и въвеждане на кода за регистрация на неговия лотариен билет с печалба „Участие в жребий”. Потребителят може да регистрира печалбата си по всяко време до приключване разпространението на този вид билети. Веднъж регистриран, уникалният номер на печалбата не може да бъде регистриран повторно.
/4/ С всеки регистриран билет с печалба „Участие в жребия за Сделка или не” или „Участие в жребиите за ТВ игри” потребителят се включва веднъж в тегленето/жребия, като регистрираният билет участва във всяко едно теглене/жребий до приключване разпространението на този вид билети.
/5/ Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на всички предоставени лични данни, включително публикуване на неговите лични данни, които е предоставил чрез регистрацията си, ако лотарийният му билет е печеливш.
/6/ При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Администраторът има право да откаже регистрацията.
/7/  Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие да получава електронни съобщения от Администратора.
/8/ Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие Администраторът да осъществи телефонна връзка с него, в случай че е изтеглен в някой от жребиите/тегленията.

Чл.16. /1/ В случаите на ползване на услугата и необходимата за това регистрация, потребителят е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.
/2/ Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:
1. посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят; 
2. посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност; 
/3/ Администраторът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да направи предположение, че посочва данни недобросъвестно.
/4/ Администраторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Чл.17. /1/ Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни по начина, предвиден в Закона за защита на личните данни. 

Чл.18. /1/ Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел регистрация в сайта, може да уведоми Администратора за това. 
/2/ Лицето, което предполага, че неговите лични данни могат да бъдат използвани без съгласието му от друго лице, може да поиска Администраторът да забрани регистрация с тези данни.
/3/ В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето, чиито данни са използвани неправомерно, има право да поиска от Администратора да забрани ползването на регистрацията като представи убедителни доказателства за противоречието на данните в регистрационната форма с действително положение, респ. използването на самоличността му от трето лице. Администраторът самостоятелно определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхна относимост към конкретния случай.
/4/ Действията по предходните алинеи на този член се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на управление на Администратора, посочен по-долу.

Чл.19. /1/ Администраторът извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Администраторът е администратор на лични данни по смисъла на закона.
/2/ Администраторът може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Общите условия. 
/3/ Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

Чл. 20. /1/ Представените лични данни могат да се обработват за/със следните цели:
1. предоставяне за ползване на предлаганите услуги; 
2. приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на потребителите; 
3. покана за участие на потребителите в мероприятия, организирани от Администратора, „Нова телевизия” или продуцента на телевизионното предаване; 
4. осъществяване на връзка с потребителя по реда на тези Общи условия и Правилата за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария”, одобрени от Държавна комисия по хазарта;
5. оповестяване на печелившите билети и участници;
6.изпращане на електронни съобщения от организатора;
7. статистически цели. 
/2/ В случай на несъгласие за използването на данните, потребителят е длъжен да уведоми Администратора писмено.

Чл.21. Администраторът се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи: 
1. когато е налице изричното съгласие на потребителя;
2. информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Администратора за дейности по администриране на същия и ползването на услугите; 
3. информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи;
4. Администраторът е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.

Чл.22. /1/ Потребителят е длъжен да попълни зададената регистрационна форма добросъвестно.
/2/ След получаването на искането за регистрация Администраторът обработва данните. Същият има право да откаже на потребителя регистрация, в случай, че друг вече регистриран потребител е посочил идентични данни (изцяло или отчасти) и/или идентичен уникален номер на билета.
/3/ Администраторът уведомява потребителя за извършената регистрация в разумен срок.
/4/ Личните данни, основанието за обработването, на които е отпаднало, както и при приключване на обработването им, се унищожават в тридневен срок, от възникване на обстоятелството, изискващо това, или в срока, указан от компетентния орган. 

Чл.23. /1/ Администраторът гарантира, че не предоставя на трети лица потребителското име и парола. 
/2/ Администраторът не носи отговорност, в случай че потребителят направи достояние на трети лица потребителското име и парола, или разкрие самоличността си или тази на трето лице.
/3/ Потребителят носи отговорност за всяко негово действие, произтичащо от регистрацията.
/4/ В случай, че потребителят има основателни съмнения, че се ползва неговата регистрация, същият има право да промени паролата си за достъп, по предвидения в сайта начин.

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. Администраторът притежава правата или има изключителното правомощие върху текстовете и останалата информация публикувана в Сайта. Използването им от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на „Ню геймс” ООД, град София, „Нова Броудкастинг Груп” АД, град София или продуцентите на телевизионното предаване „Национална лотария”, и след плащане на поисканото обезщетение, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

Чл.25. Всички съобщения на потребителите до Администратора следва да бъдат изпратени на следните адреси: град София, площад България 1, НДК (централна сграда), вх. А3, ет. 4, тел. + 359 2 9713809, е-mail: info@7777.bg

Чл.26. Всички въпроси относно участието в лотарийната игра „Национална лотария”, както и правилата на играта, се уреждат съгласно „Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария”, утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № И-1604/11.06.2013 г. и съгласно Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартна игра № И – 1604/17.06.2013 г.

Чл.27. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им. 

Чл.28. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни от Администратора в цялост или отделна част от тях без ограничение във времето. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на сайта www.7777.bg. 

Настоящите правила влизат в сила от 23.07.2012 г.